Kullanım Koşulları

1.1. GİRİŞ
Kişisel verilerin korunması, AĞCABEY SAĞLIK EĞİTİM FİNANSAL DAN. A.Ş.nin (bundan böyle “Özel A Life Park Hospital Ankara Hastanesi” veya “Hastane” olarak ifade edilecektir) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu A Özel A Life Park Hospital Ankara Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Hastanemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Hastanemizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Hastanemiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2. POLİTİKANIN AMACI
Bu Politikanın temel amacı, hastane tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, hastane hissedarlarımız, hastane yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri hastanemiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3. HEDEF VE KAPSAM
Özel A Life Park Hospital Ankara Hastanesi işbu Politika’yı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir.

Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde hastane tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır.

Bu Politikanın kapsamını müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, hastane hissedarlarının, hastane yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur.

Hastane çalışanlarının kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin hususlar ise Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının kapsamına girmektedir.

1.4. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Hastanemiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Hastane uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.03.2020 ‘dir. Özel A Life Park Hospital Ankara Hastanesi tarafından düzenlenen bu Politika 01.03.2020 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.

İşbu Politika, Özel A Life Park Hospital Ankara Hastanesi kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.