KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AYDINLATMA VE RIZA METNİ
 
GİRİŞ:
 
İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; A LİFE HOSPİTAL (“Hastanemiz”) tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Hastanemizin her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında, kişisel verilerinizin Kanun’un çizdiği  çerçevede işlenecek olduğunu ve işbu verilerinizin kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AŞAĞIDA AÇIKLADIĞIMIZ AMAÇLAR VE HUKUKİ SEBEPLERE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanun’un 5 ve 6 maddelerine uygun olarak
özellikle;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amacıyla;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi hallerinde işlemekteyiz.
İŞLENMİŞ OLUNABİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:
 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka verileriniz,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileriniz, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ:
 
Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca, kimliğinizi tevsik edici belgeler ile  Etimesgut ya da Pursaklar adresindeki İnsan Kaynakları Departmanına yazılı olarak ya da kvkk@alifesaglikgrubu.com.tr e-posta adresine başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek ile hangi kişisel verilerinizin işlendiğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, değişmesi halinde güncellenmesini, kişisel verilerinizin işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haizsiniz.
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI
 
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafınıza gerekli aydınlatma yapıldığını, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı bildiğinizi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerinin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, hastanenin bilgilendirmeye yönelik göndereceği elektronik ileti almayı;
 
Açık Rızanız İle Kabul Ediyor Musunuz?